Saturday, 29 October 2011

fotosistesis

fotosistesis


How the students misconception about this chapter:Plant needs 4 things to make photosynthesis process,
Sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide.  From the equation, only sunlight, water and carbon dioxide use to make food while chlorophyll used to trap sunlight. So, only glucose is the food for plants. Students are confused about the photosynthesis process. They think that all things that are need in the process are food. Actually, it is a substance that used to make the glucose. Thus only starch is the food for plants.


Sunday, 16 October 2011

KULIAH 6 - Aktiviti 1

KULIAH 6

AKTIVITI 1

1)     Ciri-ciri pendekatan inkuiri dalam Penyelesaian Berdasarkan Masalah (PBM)

§  Proses membentuk persoalan
§  Proses mencari, menyusun dan menilai maklumat.
§  Proses menyiasat satu fenomena dengan menjana hipotesis.
§  Proses mereka bentuk eksperimen atau aktiviti penyiasatan.
§  Proses mengumpul maklumat.
§  Proses menganalisis maklumat.
§  Proses mensintesis data serta menyampaikan maklumat.
§  Proses menyimpulkan dapatan.


2)    Bagaimana PBM dapat melatih pelajar menjadi pelajar sepanjang hayat (life’s long learner) ?

§  Pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian berdasarkan kaedah-kaedah dalam PBM.
§  Pelajar dapat menjana idea dengan lebih kreatif dan kritis.
§  PBM mendidik pelajar dalam menyelesaikan masalah dengan lebih sistematik.
§  PBM melatih pelajar supaya berusaha dengan lebih gigih dalam mendapatkan maklumat.
§  Pelajar memiliki kemampuan membangunkan pengetahuan dalam diri melalui aktiviti yang dijalankan.
§  Pelajar terbiasa menggunakan pelbagai sumber dalam menyelesaikan masalah.
§  Pelajar dapat meningkatkan tahap komunikasi dalam kumpulan.
§  PBM melatih pelajar meningkatkan kemahiran sosial melalui aktiviti berkumpulan. 
AKTIVITI 2

SEDIAKAN FILA CHART BERDASARKAN PROBLEM SCENARIO

      Dalam usaha untuk menggalakkan guru menginovasi pengajaran masing-masing, sekolah di mana anda baru ditempatkan mengendalikan beberapa siri bengkel tentang PBM bagi mendedahkan guru-guru kepada kaedah pengajaran tersebut. Sebagai seorang guru baru di sekolah tersebut, anda mempunyai sedikit idea tentang PBM tetapi tidak pasti sama ada anda mampu menjalankan PBM di bilik darjah. Sepanjang pengetahuan anda, kaedah PBM memerlukan pelajar terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka dan biasanya memerlukan masa yang lebih daripada apa yang ada. Anda juga mengetahui PBM dimulai dengan satu masalah yang perlu diselesaikan pelajar. Dengan menyelesaikan masalah tersebut, pelajar akan memperolehi pengetahuan baru dan pada masa yang sama membantu mereka melihat perkaitan antara isi kandungan dengan kehidupan seharian. 

      Persoalannya, bagaimana PBM boleh dijalankan di bilik darjah yang membolehkan pelajar mencapai hasil pembelajaran dalam tiga domain (kognitif, kemahiran, dan sikap serta nilai)?


https://docs.google.com/document/d/1xH3xlnMEPyZ4kg5ROanSJOMq1thsUv49sCTVXI20ArU/edit?hl=en_US


AKTIVITI 3: 

Tuesday, 4 October 2011

AKTIVITI 2 (MEMAHAMI TABII SAINS)

1)Pilih satu nilai murni dan satu topik sains.

Huraikan bagaimana  guru sains boleh menerapkan nilai murni itu semasa mengajar   sains.

        Dalam sesuatu pengajaran, guru hendaklah merancang terlebih dahulu tentang apa yang       perlu disampaikan kepada pelajar. Pengajaran yang disampaikan bukanlah terhad kepada sukatan yang telah ditetapkan di dalam buku, malah pelbagai nilai perlu juga diisi dan diamalkan. Terdapat tiga nilai yang perlu diterapkan semasa pengajaran iaitu, nilai pendidikan umum, nilai pendidikan sains dan nilai sains.

 Nilai pendidikan umum ialah kualiti nilai terterap dalam pengajaran oleh guru, sekolah, masyarakat atau budaya kepada pelajar. Nilai pendidikan umum biasanya berkait dengan nilai moral, sivik, kebangsaan dan keagamaan yang perlu untuk mengekal dan menggalakkan pembinaan kerangka sosial. Di Malaysia, secara khususnya, nilai pendidikan umum dikenali sebagai nilai murni.

 Satu nilai murni yang akan diketengahkan dalam subjek sains ini adalah nilai kejujuran ataupun kebenaran. Contoh topik sains yang boleh diambil adalah ‘ Tenaga dan Perubahan Kimia’. Nilai ini dapat diterapkan hampir setiap masa semasa proses pengajaran sains dijalankan. Dalam memberikan jawapan, pelajar haruslah bersifat jujur dan menyatakan apa yang dirasakan. Misalnya, dalam menjalankan amali penyerapan dan pembebasan haba iaitu eksotermik dan endotermik. Pelajar haruslah merekod data yang didapati dengan jujur dan tidak mengubah segala bacaan yang telah diberikan. Selain itu, pelajar hendaklah melakukan setiap laporan makmal secara individu dan tidak hanya mengambil data dan meniru daripada kawan, buku ataupun internet. Pelajar juga hendaklah mengaku kesalahannya sekiranya secara tidak sengaja memecahkan alatan di makmal dan haruslah segera melaporkannya kepada guru ataupun pembantu makmal yang bertugas.